Cyberbezpieczeństwo w samorządach również w 2023 roku

Wszystkie tendencje na rynku dobitnie pokazują, że rozpoczęty rok 2023 również upłynie pod znakiem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych ze zwiększaniem szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Dotarliśmy właśnie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, która przewiduje wsparcie finansowe JST w tym zakresie.


O tym, że samorządy potrzebują wsparcia w zakresie wzmocnienia ochrony przed cyberatakami nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Realizowane w ubiegłym roku projekty Cyfrowa Gmina czy Cyfrowy Powiat dobitnie pokazały, również nam, jak wielkie braki w tym zakresie mają JST. Z racji licznych audytów cyberbezpieczeństwa, które mieliśmy okazję wykonać na rzecz samorządów w 2022 roku wiemy jak konieczne jest dalsze dofinansowywanie działań związanych ze zwiększaniem bezpieczeństwa infrastruktury, tworzeniem procedur bezpieczeństwa oraz zwiększaniem świadomości samych pracowników. Wiadomo bowiem, że to czynnik ludzki w większości odpowiada za incydenty cyberbezpieczeństwa nie tylko w samorządach, ale też prywatnych firmach i organizacjach.

Na jakie wsparcie będą mogły liczyć samorządy w 2023 roku? Z artykułu 33 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na ten rok wynika, że “instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji może utworzyć ze środków funduszu rezerwowego, w wysokości do 10% tego funduszu za poprzedni rok obrotowy, Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

Środki w formie dotacji celowej mogą być wykorzystane przez samorządy na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa do końca bieżącego roku. To samorząd określa zadanie, które chce zrealizować przy pomocy środków z budżetu państwa, niezbędne do jego realizacji kwoty oraz terminy. Niewykorzystane pieniądze będą podlegały zwrotowi.

O jakich środkach mowa? Jak czytamy w ustawie: “Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji jednostkom samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż 5% wydatków ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji”.

Czy zapisy ulegną zmianie? Zapewne drobnej modyfikacji tak. Pozostaje bacznie śledzić dokumentację, by w porę złożyć niezbędne wnioski. My, ze swej strony, również będziemy pilotować ten temat.