Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa

Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa

Aktualne przepisy prawa nakładają obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Reagowanie na incydenty wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w kilku obszarach technicznych, a to wiąże się z kosztami zatrudnienia specjalistów. Nie musisz jednak posiadać pracowników na etacie oddelegowanych do tego zadania. Podwykonawcy, z racji szerokich kompetencji oraz zdobytego doświadczenia często posiadają głębszą wiedzę na temat wykrywania włamań, kryminalistyki, luk w zabezpieczeniach i innych aspektów bezpieczeństwa. Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa oferuje obsługę incydentów w modelu usługi, czyli wtedy gdy tego potrzebujesz.

Obsługa i zgłaszanie incydentu bezpieczeństwa

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wymogiem będzie tzw. wczesne ostrzeżenie o incydencie poważnym, w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od jego wykrycia, do CSIRT sektorowego. Z kolei na zgłoszenie incydentu poważnego od jego wykrycia instytucje będące podmiotami kluczowymi i ważnymi (w myśl ww. projektu ustawy) będą miały czas do 72 godzin. Nowe wymogi, a także znaczne poszerzenie listy podmiotów ważnych i kluczowych w nowym KSC oznacza jedno – konieczność pilnego zaplanowania i przygotowania przez wiele instytucji zdolności reagowania na incydenty.

Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa oraz procedury obsługi i raportowania incydentów

W sytuacji ograniczonych funduszy, braku personelu czy sporadycznych potrzeb reagowania na incydenty niektóre podmioty mogą potrzebować jedynie niepełnoetatowych członków zespołu reagowania na incydenty, który będzie niejako wirtualnym zespołem reagowania. W tej kwestii chętnie pomoże Państwu nasz Instytut. Nie tylko dopilnujemy niezbędnych terminów i procedur, ale także podejdziemy kompleksowo do zagadnienia reagowania na incydenty, inicjując – w razie Państwa zainteresowania – takie działania jak:
⦁ utworzenie polityki i planu reagowania na incydenty
⦁ opracowanie procedur obsługi i raportowania incydentów
⦁ ustalanie wytycznych dotyczących komunikowania się ze stronami zewnętrznymi w sprawie incydentów
⦁ pisemne wytyczne dotyczące priorytetyzacji incydentów
⦁ nawiązanie relacji i linii komunikacji pomiędzy zespołem reagowania na incydenty a innymi grupami, zarówno wewnętrznymi (np. działem prawnym), jak i zewnętrznymi (np. organami ścigania)
⦁ szkolenie personelu IT w zakresie przestrzegania standardów bezpieczeństwa organizacji oraz zasad i procedur dotyczących właściwego korzystania z sieci, systemów i aplikacji.

Wspólnie zadziałajmy, by ochronić Państwa dane! KICB gwarantuje jak najszybsze odizolowanie i wyeliminowanie atakujących, zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych oraz bezpieczne odzyskanie danych z jak najmniejszymi szkodami dla organizacji.