Cyberbezpieczny samorząd – ruszył nabór wniosków

Po Cyfrowej Gminie i Cyfrowym Powiecie czas na Cyberbezpieczny Samorząd. Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym ogłosiły rozpoczęcie naboru wniosków do nowego projektu grantowego skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Zainteresowane samorządy na składanie wniosków mają czas do 30 września br. do godz. 16.00. Prezentujemy najważniejsze założenia, draft umowy oraz wykaz dokumentów niezbędnych do aplikowania o wsparcie.

Granty na Cyberbezpieczny samorząd

O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko JST, ale także podległe im jednostki publiczne z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia. W przypadku gmin wysokość dofinansowania może wynieść od 200 do 850 tys. zł, a w przypadku powiatów i samorządów na szczeblu wojewódzkim – do 850 tys. zł. Na złożenie wniosków zainteresowani mają czas do 30 września br. do godz. 16.00. Samorządy będą mogły rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Wysokość wkładu własnego zależna jest od współczynnika zamożności danego samorządu. W przypadku tych najzamożniejszych jego łączna wysokość ma wynieść ok. 4 proc. Organizatorzy uzasadniają ten krok chęcią wyrównania szans wśród mniej zamożnych jednostek.

Nabór wniosków w projekcie Cyberbezpieczny samorząd

Na co mogą zostać wydane pieniądze? Jak wskazuje nazwa projektu, celem akcji jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, poziomu bezpieczeństwa informacji w samorządach. Ma być to możliwe dzięki zwiększaniu odporności na ataki oraz skuteczności zarówno w zapobieganiu, jak i reagowaniu na już zaistniałe incydenty w infrastrukturze informatycznej. Organizatorzy wskazują na kluczowe działania, które samorządy muszą podjąć w tym celu. Mowa o:
– wdrożeniu lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
– wdrożeniu środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
– wdrożeniu mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
– podniesieniu poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie
– przeprowadzeniu audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia

Podsumowując, mowa o szeroko rozumianych procedurach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ich wdrożeniu oraz certyfikacji, specjalistycznych szkoleniach, jak również zakupie, wdrożeniu i konfiguracji systemów, urządzeń i usług, które podniosą poziom cyberodporności.

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie wydatki poniesione przez samorządy będą uwzględniane w dofinansowaniu. Maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynosić do 79,71% kosztów kwalifikowalnych. Do tych z kolei, w ramach Grantu, zalicza się:
Środki trwałe/Dostawy:
– sprzęt informatyczny (pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki),
– sprzęt do digitalizacji, – inny sprzęt,
Wartości niematerialne i prawne:
– wartości niematerialne i prawne, takie jak: autorskie prawa majątkowe lub licencje, w tym subskrypcyjne, na korzystanie z oprogramowania, w tym systemowego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok; prawa do dokumentacji, raportów, opracowań;
Usługi zewnętrzne:
– przygotowanie projektu,
– usługi informatyczne,
– usługi wspomagające realizację projektu,
– usługi dotyczące digitalizacji zasobów (w tym przygotowanie do digitalizacji),
– szkolenia,
– informacja i promocja
Wydatki niekwalifikowalne, które nie obejmuje dofinansowanie:
– zakup, dostawa lub usługi, które nie służą bezpośrednio wsparciu cyberbezpieczeństwa w JST, w szczególności: stacje robocze lub laptopy;
– urządzenia mobilne tj. smartfony lub tablety;
– akcesoria i urządzenia peryferyjne (np. drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, klawiatury, myszy);
Materiały eksploatacyjne;
– oprogramowanie biurowe, z wyłączeniem systemów operacyjnych niezbędnych do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa;
– szkolenia informatyczne niezwiązane z cyberbezpieczeństwem, np. szkolenia z obsługi oprogramowania biurowego; usługi dostępu do internetu, abonamenty telefoniczne.

Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa

Jednym z kryteriów udziału w konkursie jest przeprowadzenie przez JST zarówno po podpisaniu umowy o udzieleniu grantu, jak i w momencie składania wniosku rozliczającego grant Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa. Dokument ten znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
ANKIETA – kliknij tutaj

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem aplikacji do składania wniosków dostępnej na stronie www.gov.pl/cppc/cyberbezpieczny-samorzad oraz https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent

Zobacz także:
Formularz aplikacyjny – kliknij tutaj
Wzór umowy o powierzenie grantu – kliknij tutaj
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – kliknij tutaj