Czym jest SZBI i do czego jest potrzebny w organizacji/firmie?

Co to jest SZBI?

Opracowanie SZBI, czyli Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest niezbędne w organizacji lub firmie w celu ochrony wrażliwych informacji, minimalizowania ryzyka utraty danych, zapewnienia i utrzymania ciągłości działania organizacji, a także spełnienia przepisów i norm związane z bezpieczeństwem informacji i ochrony przetwarzanych danych. Dzięki SZBI organizacja może skutecznie zarządzać swoimi zasobami informacyjnymi i chronić je przed zagrożeniami.

Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Do kluczowych aspektów dotyczących SZBI w organizacji lub firmie zalicza się:

Zapewnienie poufności – SZBI pomaga organizacji w identyfikacji i klasyfikacji informacji oraz określeniu kategorii osób uprawnionych i posiadających dostęp do poszczególnych rodzajów danych.

Zapewnienie integralności – SZBI obejmuje procesy kontroli, które chronią informacje przed modyfikacją, usunięciem lub innymi formami nieautoryzowanych działań.

Zapewnienie dostępności – jednym z celów SZBI jest umożliwienie ciągłego dostępu do informacji przez uprawnione osoby, wyeliminowanie awarii i zapewnienie, że dane są dostępne wtedy, gdy są potrzebne.

Zarządzanie ryzykiem – prawidłowo skonstruowany SZBI pomaga w identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz w opracowaniu strategii zarządzania tym ryzykiem.

Zgodność z przepisami – prawidłowo działający SZBI oznacza zgodność (compliance) z przepisami prawa unijnego, krajowego oraz normami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji (np. ISO 27001, ISO 27002 dla systemów informatycznych).

Szkolenia i świadomość pracowników – SZBI wymaga również cyklicznej (w praktyce przynajmniej raz w roku) edukacji pracowników, aby rozumieli znaczenie bezpieczeństwa informacji i wiedzieli, jakie działania podejmować w celu jego zachowania.

Jak wygląda procedura przygotowania dokumentacji SZBI?

Przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą ISO 27001 lub innymi standardami jest kluczowe w skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Oto ogólna procedura przygotowania dokumentacji SZBI:
Rozpoczęcie projektu SZBI – wyznaczenie lidera projektu – osoby odpowiedzialnej za zarządzanie procesem wdrażania SZBI. Kolejnym krokiem będzie utworzenie zespołu projektowego odpowiedzialnego za pracę nad dokumentacją i wdrażaniem SZBI.

Określenie zakresu projektu i jego cele – dokładne określenie i identyfikacja wszystkich aktywów informacyjnych w organizacji, takich jak dane, systemy, procedury, infrastruktura, stacje robocze, stosowane oprogramowanie, rodzaj i sposób działania organizacji, procedury, itp.

Analiza ryzyka – przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i słabości w systemach. Wyważenie relacji pomiędzy stosowanymi środkami ochrony i kosztami, profilem działalności i zasobami wykorzystywanych danych, zgodnie z zasadą minimalizacji możliwego do zaakceptowania poziomu ryzyka.

Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji – stworzenie polityki bezpieczeństwa informacji, która określa cele i zasady bezpieczeństwa informacji w organizacji i jest zgodna z normą ISO.

Dokumentacja procesów – opracowanie planów działania mających na celu zarządzanie ryzykiem, w tym wyznaczenie i określenie sposobu dokumentowania procesów kontroli bezpieczeństwa, które zostaną wdrożone. Stworzenie dokumentacji opisującej procesy związane z bezpieczeństwem informacji, takie jak procedury, instrukcje, regulaminy, wytyczne itp.

Szkolenia i świadomość pracowników – przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i zapewnienie, że są świadomi swoich obowiązków w tym zakresie.
Monitorowanie i audyt – ustanowienie procesów monitorowania i audytu, które pomagają w śledzeniu skuteczności SZBI i identyfikowaniu obszarów do poprawy.

Ciągłe doskonalenie – systematyczna ocena i aktualizacja SZBI w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia i potrzeby organizacji.

Ocena zgodności – przeprowadzenie oceny zgodności z normami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Dokumentacja i raportowanie – przygotowanie pełnej dokumentacji SZBI, która zawiera wszystkie opracowane procedury, plany działania, wyniki ocen ryzyka, raporty audytów. Ustanowienie procesów zarządzania dokumentacją SZBI, takie jak wersjonowanie, kontrola dostępu, przechowywanie itp.
Kontynuacja utrzymania SZBI – utrzymywanie i aktualizacja SZBI wraz z rozwojem działalności organizacji i zmieniającymi się na przestrzeni czasu zagrożeniami.

Dokumentacja SZBI

Należy pamiętać, że utrzymanie SZBI jest to procesem ciągłym, który wymaga zaangażowania kierownictwa organizacji oraz personelu, a także podlega regularnej ocenie i doskonaleniu procedur kontroli bezpieczeństwa informacji. Wymagania uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym: PN-ISO/IEC 27002 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem; PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.

Co to jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji czemu służy?

materiał przygotowany przez ekspertkę Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa Katarzynę Bernadettę Olszewską – prawniczkę, szkoleniowca z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.