Wydruk naklejek, bannerów i plakatów w programie Cyberbezpieczny Samorząd jest kosztem kwalifikowalnym?

Program Cyberbezpieczny Samorząd to oprócz szansy dofinansowania również mnogość formalności, o których staramy się na bieżąco dla Państwa pisać. Okazuje się bowiem, że wnioskodawcy mają wiele pytań, na które nie padają odpowiedzi podczas webinarów dla uczestników. Jedną z takich kwestii jest wydruk naklejek, bannerów i plakatów informujących o otrzymaniu dofinansowania w projekcie. Zgodnie z zobowiązaniami dla grantobiorców są oni bowiem zobligowani do informowania o fakcie otrzymania dofinansowania pod groźbą kary finansowej w wysokości do 3 proc. wartości grantu.

Jak czytamy: “Grantobiorca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)”. Szczegółowe wytyczne w tej kwestii określa „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027”.

Na liście obowiązków znajduje się m.in. konieczność umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3, opisu projektu na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a także przekazywania opinii publicznej i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał unijne dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania.

Co istotne, w przypadku niewykonania przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu i w przypadku niepodjęcia działań zaradczych Grantodawca nałoży korektę finansową w wysokości do 3% wartości Grantu.

Przypominamy o tym obowiązku, jak również potwierdzamy za zespołem projektu Cyberbezpieczny Samorząd, od którego otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź, iż wydruk wspomnianych materiałów informacyjnych (plakaty, bannery, ulotki) jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie.