UWAGA – zmiany w konkursie Cyberbezpieczny Samorząd

Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wprowadzono liczne zmiany w konkursie Cyberbezpieczny Samorząd. Jedną z nich jest wydłużenie terminu składania wniosków do 13 października br. do godz. 16.00. Zapraszamy do zapoznania się z kompletną listą poprawek oraz zaktualizowanych dokumentów konkursowych.

Dla potencjalnych uczestników konkursu ta wiadomość oznacza konieczność zapoznania się na nowo ze wszystkimi, wymaganymi dokumentami, tak aby w pełni wypełnić zobowiązania dla potencjalnych grantobiorców. W tym materiale załączamy zaktualizowane dokumenty, prezentujemy również skrótowo najważniejsze poprawki:
1. Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa zyskała dodatkowe pole związane z informacją o liczbie pracowników w JST oraz dodatkowymi danymi identyfikacyjnymi (TERYT).
2. Doprecyzowano zapis dot. maksymalnej intensywności dofinansowania i wskazano we wzorze Umowy o powierzenie Grantu podział na środki UE/BP.
3. Na liście wymagań niezbędnych do złożenia wniosku o kolejne transze i rozliczenia grantu wskazano obowiązek przesłania przez Grantobiorcę oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 lub motywie 6 rozporządzenia ogólnego.
4. Zmodyfikowano oświadczenia o przetwarzaniu danych i przepisy obejmujące obowiązki związane z realizacją RODO.
5. Dodano we wzorze Umowy informację o niepodleganiu pomocy publicznej przez Grantobiorcę.
6. W Regulaminie Konkursu Grantowego pojawił się zapis informujący o braku zastosowania zapisu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego pomocy publicznej, z uwagi na działalność JST w zakresie cyberbezpieczeństwa.
7. Doprecyzowano opis wskaźników projektu.
8. Uzupełniono kryterium nr 8 Opis koncepcji projektu (w schemacie grantowym i załączniku nr 3) o informacje dotyczące zapewnienia zgodności projektu z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; równości kobiet i mężczyzn.
9. W Katalogu wydatków kwalifikowalnych doprecyzowano zapisy zgodnie z Katalogiem II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Jak informuje CPPC, w najbliższym czasie wspólnie z NASK- Państwowym Instytutem Badawczym zorganizuje webinar, podczas którego szczegółowo omówi zasady rozliczenia projektu.

Zaktualizowane dokumenty:
Regulamin konkursu
Wzór wniosku
Kryteria wyboru projektów grantowych
Wzór umowy
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT