VAT, a Cyberbezpieczny Samorząd

Do 13 października br. trwa nabór wniosków w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd. Gminy i powiaty, które złożyły lub planują złożyć wnioski konkursowe mają wątpliwości w temacie rozliczenia VAT-u. Czy jest on kosztem kwalifikowalnym w projekcie czy też nie? Prezentujemy oficjalne wytyczne oraz stanowisko Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz NASK – organizatorów konkursu.

Na wstępie przypomnijmy, iż do wniosku grantowego należy dołączyć Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, które stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

Częściowe odliczenie VAT

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2022 r. Poz. 931 z pózn. zm.) nie ma możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w realizowanym projekcie. Tym samym organizatorzy nie dopuszczają możliwości kwalifikowania podatku VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z powyższym artykułem.

Jak powinno wyglądać oświadczenie dot. VAT w przypadku, gdy zakres finansowy projektu zawiera wydatki w stosunku, do których Grantobiorca nie będzie miał prawnej możliwości odzyskania VAT oraz wydatki w stosunku, do których będzie istniała możliwość częściowego odliczenia VAT według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? W Oświadczeniu dot. kwalifikowalności VAT dla podmiotów będących podatnikami VAT Wnioskodawca oświadcza, iż w okresie realizacji projektu w zakresie nabyć objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu FERC nie będzie miał prawnej możliwości odzyskania VAT. Z powyższego wynika, iż Oświadczenie dotyczy wszystkich wydatków objętych wnioskiem. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jak na wstępie.

W projekcie nie istnieje możliwość częściowego odliczenia VAT według prewspółczynnika VAT. W dokumentacji znajdują się dwa oświadczenia, wśród których JST musi dokonać wyboru w zakresie kwalifikowalności VAT.

Czy w związku z tym, że wydatki związane z cyberbezpieczeństwem jednostki samorządu terytorialnego to nakłady, które służą / będą służyły pośrednio zarówno do celów działalności gospodarczej JST (opodatkowanej VAT i zwolnionej z VAT) oraz niepodlegającej ustawie o VAT oraz jednocześnie nie istnieje sposób, przy zastosowaniu którego możliwe byłoby jednoznaczne przyporządkowanie wydatków na cyberbezpieczeństwo do poszczególnych rodzajów działalności JST oraz w kontekście zapisów umowy o braku możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w realizowanym projekcie, JST może rozliczać grant w kwotach netto i w konsekwencji kwota przyznanego grantu może zostać wyczerpana poprzez wartości netto z przedstawianych w rozliczeniu końcowym faktur ?

JST musi rozliczać grant zgodnie z oświadczeniem VAT, które złoży jako załącznik do wniosku o przyznanie grantu.

Przypominamy, że cały czas funkcjonuje infolinia NASK, w której mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje oraz zadać pytania, co do których do tej pory nie opublikowano oficjalnej odpowiedzi: Infolinia działa w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. tel.: +48 22 182 22 94 e-mail: [email protected]